Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Privacyverklaring

De Steenuil Zorg verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de zorg die wij verlenen. Middels de privacyverklaring informeren wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Ons streven is om alleen de informatie te verwerken dat aansluit op het verlenen van de juiste ondersteuning en begeleiding. Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat het om persoonsgegevens die nodig zijn voor de aanmelding, aanname, uitvoering, evaluatie en beëindiging van de zorghulpverlening.


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorghulpverlening. Voor de zorgleveringsovereenkomst en voor onze wettelijke administratie verwerken wij het BSN en vragen wij om een geldige legitimatie.


Met wel doel verwerken wij persoonsgegevens?

Om de juiste hulp te kunnen bieden en goed af te kunnen stemmen op wensen en behoeften, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moeten wij ons ook aan wettelijke verplichtingen houden.


Op basis van welke grondslag verwerkt De Steenuil Zorg persoonsgegevens?

De Steenuil Zorg verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming en een ondertekende zorgleveringsovereenkomst.
Bij het geven van toestemming houden wij de volgende regels aan:

  • Tussen de 12 en 16 jaar; vragen we om een dubbele toestemming (cliënt en ouders/wettelijk vertegenwoordigers)
  • Vanaf 16 jaar tot 18 jaar; vragen we toestemming aan de jeugdige, ouders/ wettelijk vertegenwoordigers hebben wel recht op informatie
  • Voor 18 jaar en ouder; vragen we toestemming aan de cliënt, cliënt mag zelf beslissen in hoeverre het netwerk betrokken wordt


Met wie deelt De Steenuil Zorg jouw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van IT-leveranciers die de website bijhouden, software en systemen aanleveren en als backoffice dienen. Deze derden mogen persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van De Steenuil Zorg. Wij kunnen gebruik maken van externe professionals die ons op werkgebied kunnen adviseren. Daarnaast hebben wij wettelijke verplichtingen waar wij aan moeten voldoen en verstrekken we persoonsgegevens aan o.a. de belastingdienst, gemeenten, toezichthouders en de branchevereniging.


Hoe beschermt en beveiligt De Steenuil Zorg jouw persoonsgegevens?

Wij zijn verantwoordelijk dat er veilig wordt omgegaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. De medewerkers van De Steenuil Zorg hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat zij zonder de toestemming van de betrokkene geen informatie mogen delen met derden. De Steenuil Zorg is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens en neemt hiervoor passende technische en organisatorisch maatregelen. Hiervoor maken wij afspraken met de leveranciers over ICT-software en applicaties en de beveiliging ervan.


Hoe lang bewaart De Steenuil Zorg jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende bewaartermijnen als het gaat om bewaren van het cliëntdossier: Voor de cliënten die onder de WMO bij ons wonen, wordt het dossier 15 jaar bewaard, voor cliënten die onder de jeugdwet bij ons wonen, geldt een bewaartermijn voor 20 jaar. Administratie en factuurgegevens worden 7 jaar bewaard Alle andere gegevens worden na zorgbeëindiging vernietigd


Rechten, de volgende rechten zijn van toepassing:

Het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een door u gekozen partij. Het recht om persoonsgegevens te beperken of te verwijderen* *Echter dit kan gevolgen hebben voor de voortzetting van de hulpverlening. Daarnaast zijn wij verplicht ons aan de wettelijke bewaartermijn te houden.


Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u één van uw rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek sturen naar: info@desteenuilzorg.nl


Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop De Steenuil Zorg met uw persoonsgegevens omgaat, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.