Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

De Steenuil

Missie

De Steenuil staat voor zorg en betrokkenheid op basis van een gezonde dosis ondernemerschap. Zorg in de vorm van beschermd wonen en begeleiding aan mensen met gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. Betrokkenheid door te kiezen voor een mensgerichte benadering waarbij op passievolle en laagdrempelige wijze wordt ingespeeld op de unieke behoeften en wensen van de cliënt. Ondernemerschap als basis voor de kwaliteit en continuïteit van zorg- en dienstverlening.

We benaderen de cliënt belevingsgericht, professioneel en respectvol. Wij investeren in de ontplooiing van onze cliënten, door hen een veilige thuishaven te bieden waar zij begeleid worden in het versterken van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij bieden onze cliënten persoonlijke betrokkenheid en vrijheid binnen de kaders die door de cliënt zelf worden bepaald. Cliënten zien ons als een toegankelijke, kleinschalige en vooruitstrevende organisatie, die hen een warm “familie gevoel” en een gevoel van gezelligheid geeft.

Visie

De Steenuil wil als zorgaanbieder een grote bijdrage leveren aan de ontplooiing van cliënten, door hen professioneel te ondersteunen met als doel om hen zo veel mogelijk in hun eigen kracht te zetten. Naar vermogen wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid en een zinvolle rol in de samenleving, waarbij de cliënt zich gewaardeerd voelt. De Steenuil wil verder bijdragen aan het sociaal functioneren van cliënten, door hen een veilige thuishaven te bieden waar zij begeleid worden in het versterken van hun vaardigheden en competenties. De eigenheid en het welbevinden van de individuele cliënt staat hierbij te allen tijde centraal.

De Steenuil is zich continu bewust van de omgevingsdynamiek en de behoeften die vanuit de omgeving ontstaan. Wij zien omgevingsinvloeden in principe als een kans. We spelen hierop in zodanig dat de individuele behoeften en wensen van cliënten worden bevredigd. Daarnaast streven wij ernaar om vragen van onze ketenpartners adequaat te beantwoorden. Wij zien samenwerking als een belangrijke activiteit in onze dynamische omgeving. Enthousiast investeren wij in het verkennen van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden, mits deze verenigbaar zijn met het individuele belang van De Steenuil en haar cliënten en medewerkers.

De Steenuil is zich bewust van de interne kracht en capaciteiten om te kunnen komen tot professionele zorg- en dienstverlening. Wij zijn ons echter ook bewust van zaken die niet intern kunnen worden opgelost en zien hiertoe de meerwaarde in van het inschakelen van externe partijen. Wij zien samenwerking met externe partijen niet als een tekortkoming, maar als een kans op versterking van onze organisatie.

Visie ten aanzien van zorg- en dienstverlening

De Steenuil stelt de eigen kracht van cliënten zo veel mogelijk centraal. Cliënten krijgen de regie om naar vermogen de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, zodanig dat zij zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn. Cliënten krijgen maximale vrijheid binnen duidelijk vastgestelde kaders. Cliënten zijn zelf aan zet bij het bepalen van deze kaders, waarbij ‘fouten maken mag’. De individuele behoeften en wensen van cliënten, en hun welbevinden en eigenheid, vormen te allen tijde de basis voor de zorg- en dienstverlening.


Visie ten aanzien van goed werkgeverschap

De Steenuil beschouwt haar medewerkers als het belangrijkste kapitaal. Professionele medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn, zijn de bouwstenen van de organisatie. De organisatie streeft ernaar om dit kapitaal maximaal tot bloei te laten komen door het scheppen van een klimaat waarin betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers volledig tot zijn recht komen. Medewerkers krijgen binnen duidelijk aangegeven kaders de ruimte om op basis van eigen professionele inzichten op creatieve wijze naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waarvoor zij komen te staan. Systemen worden ingebed in de organisatie zodanig dat zij ondersteunend en functioneel zijn in de richting van de medewerkers.

Visie ten aanzien van maatschappelijk ondernemerschap

De Steenuil heeft een ondernemende en innovatieve houding in de richting van cliënten, ketenpartners en de samenleving in de breedste zin van het woord. Uitgangspunt is een professionele organisatie met een gezonde bedrijfsvoering, waarbij wordt voldaan aan de behoeften van zorgvragers en de (financiële) voorwaarden van contractpartners. De Steenuil zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg en de organisatie te allen tijde zijn gewaarborgd.

Binnen De Steenuil is voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering gemeengoed. De organisatie streeft ernaar om structureel en op basis van de HKZ-richtlijnen de kwaliteit en continuïteit van zorg te maximaliseren. Daarnaast is de organisatie sinds 2014 aangesloten bij de Nederlandse Branchecoöperatie voor Erkende Cliëntondersteuners (NBEC). De NBEC voorziet onder meer in een onafhankelijke klachtenafhandeling en een gemeenschappelijke cliëntenraad.