Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Steenuil Zorg verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de diensten die wij verlenen. Middels de privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens beschermd wonen:
Marian Boon
De Steenuil Zorg
Westeinde 101 (Hoofdlocatie)
1601 BK Enkhuizen
06-13506884
info@desteenuilzorg.nl

Contact m.b.t. verwerking persoonsgegevens:
Linda
Linda@desteenuilzorg.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken
Ons streven is om alleen de informatie te verwerken dat aansluit op het verlenen van de juiste ondersteuning en begeleiding.
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens gaat het om persoonsgegevens die nodig zijn voor

 • de aanmelding voor beschermd wonen; aanmelding, intakegegevens, zorgleveringsovereenkomst
 • het ondersteuningsplan en de totstandkoming daarvan; ondersteuningsplan en bijlagen
 • de afstemming van de hulp met betrokken professionals; netwerkkaart en afspraken
 • de voortgang; rapportage
 • de evaluatie; evaluatie ondersteuningsplan en hulpverlening
 • beëindiging van de hulpverlening; overdrachtsgegevens, afmelding

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het ondersteuningsplan (diagnose, medicatie etc.) of wanneer dit een aandachtspunt is in de risico-inventarisatie (middelengebruik, justitie, seksualiteit, etc.).
Voor de zorgleveringsovereenkomst en voor onze wettelijke administratie verwerken wij uw BSN en vragen wij u om een geldige legitimatie.

Met welke doel verwerken wij persoonsgegevens?
Om u de juiste hulp te kunnen bieden en goed af te kunnen stemmen op uw wensen en behoeften, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast moeten wij ons ook aan wettelijke verplichtingen houden en ons verantwoorden over de hulp die wij bieden.

Op basis van welke grondslag verwerkt De Steenuil Zorg persoonsgegevens?
De Steenuil Zorg verwerkt persoonsgegevens op basis van uw toestemming en een door u ondertekende zorgleveringsovereenkomst.
Bij het geven van toestemming houden wij de volgende regels aan

 • Tussen de 12 en 16 jaar; hebben we een dubbele toestemming nodig (cliënt en ouders/wettelijk vertegenwoordigers)
 • Vanaf 16 jaar tot 18 jaar; mag je zelf toestemming geven, je ouders/ wettelijk vertegenwoordigers hebben wel recht op informatie
 • Voor 18 jaar en ouder; mag u zelf toestemming geven

Met wie deelt De Steenuil Zorg jouw persoonsgegevens?
Wij kunnen gebruik maken van externe professionals die ons op werkgebied kunnen adviseren.
Wij maken gebruik van IT-leveranciers die de website bijhouden, software en systemen aanleveren en als backoffice dienen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van De Steenuil Zorg.
Daarnaast hebben wij wettelijke verplichtingen waar wij aan moeten voldoen en verstrekken we persoonsgegevens aan o.a. de belastingdienst, gemeenten, toezichthouders en de branchevereniging.

Hoe beschermt en beveiligt De Steenuil Zorg jouw persoonsgegevens?
Wij zijn verantwoordelijk dat er veilig wordt omgegaan met persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd. De medewerkers van De Steenuil Zorg hebben een geheimhoudingsplicht en tekenen hiervoor. Dit houdt in dat zij zonder de toestemming van de betrokkene geen informatie mogen delen met derden.
De Steenuil Zorg is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens en neemt hiervoor passende technische en organisatorisch maatregelen. Hiervoor maken wij afspraken met de leveranciers over ICT-software en applicaties en de beveiliging ervan.

Hoe lang bewaart De Steenuil Zorg jouw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende bewaartermijnen als het gaat om bewaren van het cliëntdossier:

 • Het ondersteuningsplan en toebehoren wordt 15 jaar bewaard
 • Administratie en factuurgegevens worden 7 jaar bewaard
 • Alle andere gegevens worden na zorgbeëindiging vernietigd

Rechten
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen.
U heeft ook het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een door u gekozen partij.
U heeft het recht om persoonsgegevens te beperken of te verwijderen, echter dit kan gevolgen hebben voor de voortzetting van de hulpverlening. Daarnaast zijn wij verplicht ons aan de wettelijke bewaartermijn te houden.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u één van uw rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek sturen naar:
Linda@desteenuilzorg.nl

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop De Steenuil Zorg met uw persoonsgegevens omgaat, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.